Privaatsuspoliitika

Last update: aprill 18, 2023

Käesolev privaatsuspoliitika on algselt koostatud inglise keeles. Tarnija võib mugavuse huvides tõlkeid pakkuda. Kui tõlge erineb algupärasest ingliskeelsest versioonist, tuleb lähtuda ingliskeelsest versioonist.

1. DEFINITSIOONID

Siin on defineeritud terminid ja väljendid, mida käesolevas privaatsuspoliitikas korduvalt kasutatakse.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta Envoice’il on isiku tuvastamist võimaldavat teavet või andmeid. Andmesubjektideks on näiteks kliendid või nende esindajad, külastajad ja koostööpartnerid või nende töötajad või nendega seotud inimesed, kelle isikuandmeid Envoice valdab.

Privaatsuspoliitika on käesolev tekst, milles sõnastatakse Envoice’i isikuandmete töötlemise põhimõtted.

Isikuandmed on tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku teave.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Klient on juriidiline isik, kes kasutab Envoice’i teenuseid või on selleks soovi kasutanud.

Leping on teenusetingimused (lehel https://envoice.eu/et/teenusetingimused/) või muu Envoice’i ja kliendi vahel sõlmitav leping.

Veebisait on Envoice’i veebisait https://envoice.eu.

Tarkvara on integreeritud pilvarvutuslahendus Envoice’i toodete pakkumiseks; see hõlmab mobiilirakendusi, tarkvara, riistvara, andmebaase, liideseid, nendega seotud meediat, dokumentatsiooni, värskendusi, uusversioone ja muid nendega kaasnevaid komponente ja materjale.

Külastaja on Envoice’i veebisaidi kasutaja.

Teenused on Envoice’i pakutavad teenused ja tooted.

Küpsised on andmefailid, mida vahel salvestatakse veebisaidi külastaja seadmesse.

Envoice’i andmekaitseametnik on isik, kes jälgib Envoice’i isikuandmete töötlemise põhimõtete rakendamist ning kelle poole andmesubjekt või kaebusega pöörduda.

Kliendikonto on kliendi kasutajakonto, mis annab peamise juurdepääsu Envoice’i digitaaltoodetele ja mille abil klient tuvastatakse.

Ülaltoodud termineid ja väljendeid kasutatakse ülaltoodud tähenduses käesolevas privaatsuspoliitikas, lepingus ja pooltevahelises suhtluses.

2. ÜLDTINGIMUSED

Üldtingimustes on kirjas, kes on isikuandmete vastutav töötleja ja millal privaatsuspoliitika kohaldub. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Envoice, aga Envoice võib olla ka volitatud töötlejaks või andmete vastuvõtjaks.

 1. Envoice on juriidiline isik Envoice OÜ registrikoodiga 12749039 ja registrijärgse aadressiga Tartu mnt 2, Tallinn, Eesti.
 2. Envoice võib isikuandmeid töödelda
  1. vastutava töötlejana, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;
  2. volitatud töötlejana, kes järgib vastutava töötleja juhiseid, ning
  3. vastuvõtjana, kellele isikuandmeid edastatakse.
 3. Envoice’i privaatsuspoliitika on tingimuste ning muude Envoice’i ja kliendi vaheliste lepingute lahutamatu osa.
 4. Privaatsuspoliitika kohaldub andmesubjektidele ning privaatsuspoliitikas kirjeldatud õigused ja kohustused kuuluvad järgimisele kõigi Envoice’i töötajate ja koostööpartnerite poolt, kes Envoice’i valduses olevate isikuandmetega kokku puutuvad.

3. PÕHIMÕTTED

Siit leiate põhimõtted, mida Envoice teie isikuandmeid töödeldes alati järgib. Töötleme teie isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt. Töötleme teie isikuandmeid ainult õigustatud eesmärkidel, minimaalselt, täpselt, usaldusväärselt ja konfidentsiaalselt ning piirame nende salvestamist.

 1. Envoice’i eesmärk on töödelda isikuandmeid vastutustundlikult.
 2. Kõik Envoice’i isikuandmete töötlemisega seotud protsessid, juhised ja tegevused rajanevad järgmistele põhimõtetele:
  1. Seaduslikkus. Isikuandmete töötlemiseks on alati seaduslik alus, st nõusolek või õigustatud huvi;
  2. Õiglus. Isikuandmete töötlemine peab olema õiglane ning andmesubjektile tuleb anda piisavalt teavet ja sõnumeid tema isikuandmete töötlemise kohta;
  3. Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine peab olema andmesubjekti jaoks läbipaistev;
  4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid tohib koguda ainult õigustatud eesmärkidel, mis on täpselt ja selgelt sõnastatud, ning hiljem ei tohi neid töödelda viisil, mis pole nende eesmärkidega kooskõlas;
  5. Minimaalsus. Isikuandmed peaksid olema asjakohased, piisavad ja piirduma sellega, mis on nende töötlemise otstarbe seisukohalt vajalik;
  6. Täpsus. Isikuandmed peavad olema õiged ja neid tuleb vajaduse korral värskendada; isikuandmed, mis on nende töötlemise eesmärki arvestades ebatäpsed, tuleb esimesel võimalusel kustutada või parandada;
  7. Salvestamise piiramine. Isikuandmeid tohib andmesubjekti tuvastamist võimaldaval kujul salvestada üksnes nii kaua, kui neid on vaja isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.
  8. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemisel tuleb tagada nende turvalisus;
  9. Lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse. Envoice tagab kõigi süsteemide vastavuse tehnilistele kriteeriumitele. Sobilikud andmekaitsemeetmed on võetud kõigi info- ja andmesüsteemide projekteerimisel ja uuendamisel (näiteks on infosüsteemides ja äriprotsessides kasutusel pseudonüümimine ja krüptimine).
 3. Envoice peab olema alati võimeline tõendama, et temapoolne isikuandmete töötlemine vastab eelnimetatud põhimõtetele; nende põhimõtete järgimise kohta võib lisateavet taotleda andmekaitseametnikult.

4. ISIKUANDMETE KOGUMINE

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas ja milliseid isikuandmeid me kogume. Eelkõige kogume teie isikuandmeid otse teilt või kliendilt. On ka teisi võimalusi.

4.1 Envoice kogub muu hulgas järgmist liiki isikuandmeid:

 1. andmesubjekti poolt Envoice’ile avaldatud isikuandmed, nt
  1. kontaktteave: nimi, e-posti aadress, telefoninumber jne;
  2. tööle kandideerimisega seotud teave, näiteks CV;
  3. töökoht;
  4. elukohariik;
 2. kliendi poolt Envoice’ile avaldatud isikuandmed, nt isikuandmed, mis leiduvad kliendi poolt Envoice’ile edastatud kviitungitel, arvetel ja muudel dokumentidel või sisestustes;
 3. andmesubjekti ja Envoice’i vahelises tavasuhtluses, näiteks e-kirjades sisalduvad isikuandmed;
 4. teenuseid kasutades tekitatud isikuandmed ning veebisaiti ja Envoice’i tarkvara külastades ja kasutades tekitatud isikuandmed, nt:
  1. kasutajanimi;
  2. veebisaidil või rakenduses veedetud aeg ja tarbitud teenused; IP-aadress; seadme operatsioonisüsteem; brauseri tüüp; keeleteave; pääsuajad; veebisaitide aadressid, millelt andmesubjekt Envoice’i veebisaidile saabus, võrguteave, ajavööndi seaded
  3. mobiilseadme tunnused, näiteks mobiilseadme kordumatu ID, seadme tüüp, meediumipääsu reguleerimise (MAC) aadress, rahvusvaheline mobiilseadme identifikaator (IMEI), seadme nimi;
  4. teave teenustega interakteerumise kohta;
  5. andmesubjekti ligikaudse asukoha teave;
  6. võime koguda teatud teavet, mida kliendid või nende esindajad on oma raamatupidamistarkvarasse üles laadinud, kui Envoice’i teenused on selle tarkvaraga liidestatud;
  7. kasutajate seadmetes hoitav teave, näiteks sisselogimisteave, fotod, videod või muu digitaalsisu;
 5. kolmandatelt osapooltelt saadud isikuandmed;
 6. isikuandmed, mille andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud, nt: Google’ilt saadud isikuandmed. Kui andmesubjekt logib Envoice’is sisse oma Google’i kontoga, siis võib andmesubjekt saada andmesubjekti Google’i kontolt isikuandmeid, sh kasutajanime. Selliste isikuandmete koosseis sõltub andmesubjekti Google’i privaatsusseadetest. Envoice võib saada muu hulgas andmesubjekti nime, e-posti aadressi ja profiilipildi ning andmesubjekti eraldi nõusolekul ka andmesubjekti kontaktinimekirja. Andmesubjekt võib Envoice’ile avaldatavaid isikuandmeid piirata; selle kohta võib lisaks lugeda siit: https://support.google.com/accounts/answer/112802. Google’i privaatsuspoliitika leiate siit: https://policies.google.com/privacy.
 7. küpsiste või muu sarnase tehnoloogiaga kogutud teave
 8. Envoice’i loodud ja kombineeritud isikuandmed (elektrooniline kirjavahetus või tellimuste ajalugu kliendisuhte kontekstis).

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

Siin võite lugeda, mis eesmärkidel ja mis alustel võime teie isikuandmeid töödelda.

Teie isikuandmete töötlemise aluseks võib olla õigustatud huvi, nõusolek, lepingu täitmine, töölepingu sõlmimine või juriidilise kohustuse täitmine.

Seoses kliendilt saadud isikuandmete Envoice’i-poolse töötlemisega kinnitab klient, et on hankinud vajalikud nõusolekud kõigilt kolmandatelt osapooltelt ja töötajatelt, kelle isikuandmeid võib sisalduda dokumentides, millele Envoice’ile juurdepääs antakse.

5.1 Envoice töötleb isikuandmeid ainult nõusoleku või muu seadusliku aluse olemasolul. Isikuandmete töötlemise seaduslikeks alustaks on muu hulgas õigustatud huvi ning andmesubjekti leping Envoice’iga.

5.2 Nõusoleku alusel töötleb Envoice isikuandmeid ainult andmesubjekti poolt määratud piires, ulatuses ja eesmärkidel. Andmesubjekti nõusolek peab olema antud vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt, näiteks märkides veebisaidil vastava ruudu.

  1. Kliendilood ja tagasiside. Envoice ei postita kliendilugude juures kasutajate isikuandmeid, kui kasutaja pole selleks luba andnud. Enne kliendi isikuandmete saidile postitamist küsime selleks kliendilt luba. Soovi korral võib klient paluda meil tema kliendilugu eemaldada, kirjutades aadressil support@envoice.eu.
  2. Envoice’i tegevus ei hõlma tundlike isikuandmete töötlemist. Seoses kliendilt saadud tundlike isikuandmete Envoice’i-poolse töötlemisega kinnitab klient, et on hankinud kõigilt asjaomastelt isikutelt nõusoleku nende isikuandmete Envoice’i-poolseks töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
   • kliendile teenuste osutamine;
   • Envoice’i algoritmi täiustamine ja kliendile täpsemate teenuste osutamine;

5.3 Lepingute sõlmimise ja täitmise alusel võib Envoice isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel:

 1. andmesubjekti taotletud toimingute tegemiseks enne lepingu sõlmimist;
 2. kliendi tuvastamiseks hoolsuskohustusega määratud ulatuses;
 3. teenuste osutamisega seotud kohustuste täitmine kliendi ees;
 4. kliendiga suhtlemiseks; see hõlmab kinnituste, arvete, uudiste, tehniliste märguannete, turbehoiatuste ning tugi- ja haldussõnumite saatmist; registreerumise käigus saadetakse kliendile automaatselt tervitusmeil;
 5. kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks;
 6. nõuete esitamiseks, täitmiseks ja põhjendamiseks.

5.4 Töölepingu sõlmimise alusel võib Envoice kandidaadi isikuandmeid töödelda järgmistel õigustatud huviga seotud eesmärkidel:

 1. töölepingu sõlmimise eesmärgil kandidaadi poolt Envoice’ile loovutatud andmete töötlemine;
 2. kandidaadi poolt soovitajana nimetatud füüsilise isiku isikuandmete töötlemine;
 3. riiklikest andmebaasidest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast kogutud isikuandmete töötlemine.

Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitab Envoice tema kandidatuuriga seoses kogutud isikuandmeid kaks aastat juhuks, kui kandidaadile vabaneb sobiv töökoht. Kui töökohale kandideerimisest möödub kaks aastat, siis valituks mitteosutunud kandidaadi isikuandmed kustutatakse.

5.5 Õigustatud huvi tähendab Envoice’i huvi oma äritegevust juhtida ja suunata, pakkumaks turul võimalikult häid teenuseid ja täiustamaks Envoice’i tooteid. Näiteks võib isikuandmeid õigustatud huvi alusel töödelda järgmistel eesmärkidel:

 1. juriidilisest isikust klientidele Envoice’i turundus- ja tootemeilide puhutine saatmiseks õigustatud huvi alusel (vt GDPR-i artiklit 47). Envoice saadab turundus- ja tootemeile ainult klientidele. Neist saab loobuda;
 2. toodete ja teenuste täiustamine, näiteks Envoice’i algoritmi arendamine, kui klient on tellinud teenuse SmartExtract või SmartRecord (lisateavet leiate 12. jaotisest). Kliendile täpsemate teenuste pakkumiseks vajalik arendus;
 3. kliendiga usaldusliku suhte tagamiseks, nt tegelike kasusaajate tuvastamiseks või pettuste ennetamiseks rangelt vajalik isikuandmete töötlemine;
 4. kliendibaasi haldamiseks ja analüüsimiseks, et parendada teenuste ja toodete saadavust, valikut ja kvaliteeti ning et teha kliendi nõusolekul kliendile parimaid isikupärastatud pakkumisi;
 5. seoses veebisaitide, mobiilirakenduse ja muude teenuste kasutamise käigus kogutud identifikaatorite ja isikuandmetega. Envoice kasutab kogutud andmeid veebianalüüsiks või mobiilsete ja infoühiskonna teenuste analüüsiks, nende toimimise tagamiseks ja täiustamiseks, statistika tegemiseks, külastajate käitumise ja kasutuskogemuse analüüsimiseks ning paremate ja isikupärastatumate teenuste osutamiseks;
 6. kampaaniate, sh isikupärastatud ja sihitud kampaaniate korraldamiseks, klientide ja külastajate rahulolu uurimiseks ning turundustegevuste tulemuslikkuse mõõtmiseks;
 7. teenuse seiramiseks. Envoice võib salvestada oma ruumides või kommunikatsioonivahenditega (e-post, telefon jne) edastatud sõnumeid ja juhiseid ning Envoice’i teavitus- ja muud tegevust ning kasutada salvestisi vajaduse korral juhiste andmise või tegevuste tõendamiseks;
 8. võrgu-, info- ja küberturbekaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ja veebisaitide turvalisuse tagamiseks, aga ka varukoopiate loomiseks ja talletamiseks;
 9. juhtimis-, iseäranis finantsjuhtimiseesmärkidel;
 10. tagasiside hankimiseks;
 11. veebipõhiseks sihitud reklaamimiseks, millest andmesubjekt võib loobuda (vt 13. jaotist: Olulised dokumendid, suunised ja juhised);
 12. õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või põhjendamiseks.

5.6 Juriidilise kohustuse täitmise alusel võib Envoice isikuandmeid töödelda seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud viisil. Juriidilised kohustused tulenevad näiteks maksete töötlemise ja rahapesu ennetamise reeglitest.

5.7 Kui isikuandmeid on vaja töödelda uuel eesmärgil, mis erineb isikuandmete algse kogumise eesmärgist või ei vasta muul põhjusel andmesubjekti antud nõusolekule, peab Envoice sellise uue töötlemise lubatavust hoolikalt hindama. Selleks, et hinnata, kas uuel eesmärgil töötlemine vastab isikuandmete algse kogumise eesmärgile, võtab Envoice muu hulgas arvesse järgmist:

 1. kas kavandatava uue töötluse eesmärk on seotud eesmärgiga, milleks isikuandmed koguti;
 2. isikuandmete kogumise kontekst, iseäranis seoses andmesubjekti ja Envoice’i suhtega;
 3. isikuandmete laad, iseäranis see, kas töötlemisele kuuluvate andmete hulgas on isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;
 4. kavandatud edasise töötlemise võimalikud tagajärjed andmesubjekti jaoks;
 5. asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüptimine ja pseudonüümimine.

6. ISIKUANDMETE AVALDAMINE JA/VÕI LOOVUTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Siit leiate teavet asjaolude kohta, mille korral võime teie isikuandmeid edastada meie koostööpartneritele või teistele kolmandatele osapooltele. Koostööpartneriks võib olla näiteks turundus- või IT-partner. Teie eraelu puutumatus on meile tähtis ning me tagame, et partnerid töötlevad andmeid ainult seaduslikult.

 1. Partnerid. Envoice teeb teatud isikutega koostööd ja võib koostöö käigus ja eesmärgil neile edastada andmesubjektide andmeid, sh isikuandmeid. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu küsitlusi korraldavad ettevõtted, võlamenetlusagentuurid, krediidiinfo agentuurid, IT-partnerid, ametiasutused ja organisatsioonid, mis vahendavad või pakuvad (elektroonilisi) postiteenuseid. Seda tingimusel, et
  1. töötlus ja selle eesmärk on seaduslik;
  2. isikuandmete töötlemisel järgitakse Envoice’i suuniseid ja lepingut;
  3. volitatud töötlejate andmed avaldatakse andmesubjektidele.
 2. Kliendi ettevõttekonto teised kasutajad. Kui andmesubjekt kasutab Envoice’i teenuseid, mille on talle kättesaadavaks teinud meie kliendiks olev teenusepakkuja (näiteks teie raamatupidaja), siis on kõik andmesubjekti üleslaaditud isikuandmed saadaval kliendile ning tema volitatud töötajatele ja esindajatele, kellel on asjaomasele kliendikontole juurdepääs.
 3. Ettevõtte restruktureerimine. Envoice võib isikuandmeid jagada, kui teeme tehingu või räägime läbi tehingu asjus meie ettevõtte või varade täielikuks või osaliseks müügiks või võõrandamiseks. Selliseks tehinguks võib olla ühinemine, finantseerimine, ülevõtmine, saneerimine või pankrotimenetlus.
 4. Muud avaldused. Envoice võib isikuandmeid jagada juriidilistel või ohutuslikel eesmärkidel või oma huvide kaitseks kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.
 5. Edastamine. Envoice võib isikuandmeid edastada väljapoole Euroopa Liitu ainult tingimusel, et sihtriigis on tagatud piisav kaitse; kokku on lepitud kaitsemeetmetes (nt standardsed andmekaitseklauslid); andmesubjekt on andnud edastamiseks selge teadva nõusoleku; edastamise vajadus tuleneb selgelt andmesubjektiga sõlmitud lepingust; edastamine on ühekordne ja puudutab piiratud arvu andmesubjekte; see on vajalik Envoice’i õigustatud huvide kaitseks, mis ei kaalu üles andmesubjekti huve, õigusi ega vabadusi; ning kõiki edastamise asjaolusid on hinnatud ning võetud on sobilikud meetmed isikuandmete kaitsmiseks või selleks on muu seaduslik alus.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Siin kirjeldame, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme ning kust leida teavet isikuandmete säilitamise aja kohta.

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui vaja. Meie toodetesse üles laaditud dokumente säilitame 1 aasta.

 1. Envoice säilitab isikuandmeid ainult nii kaua, kui vaja. Envoice’i süsteemidesse teie poolt sisestatud objektidel olevate isikuandmete töötlemise kuupäevad määrab klient kui vastutav töötleja. Kui klient kustutab kliendikonto, siis säilitab Envoice dokumente, millel võib olla isikuandmeid, veel 1 aasta, täitmaks kohaldatavast õigusest tulenevaid kohustusi, iseäranis raamatupidamiseeskirju.
 2. Säilitusaja lõpus tuleb isikuandmed hävitada.
 3. Klient vastutab oma parooli saladuses hoidmise eest ja peab töö lõpus oma kliendikontolt välja logima, eriti juhul kui kasutab avalikku arvutit.
 4. Kui kliendil on alust arvata, et tema suhtlus meiega pole enam turvaline (näiteks kui ta arvab, et kliendikontole on sisse murtud), peab ta sellest meile kohe teatama aadressil support@envoice.eu.
 5. Isikuandmetega seotud rikkumise korral peab Envoice võtma meetmed tagajärgede leevendamiseks ja asjaomase riski tulevaseks vähendamiseks. Muu hulgas peab Envoice kõik juhtumid registreerima ning teavitama neist Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti otse (nt e-kirjaga) või teatud juhtudel avalikult (nt pressiteatega).

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Envoice’i teenused ei ole suunatud lastele.

 1. Envoice’i teenused, sh infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele, st noorematele kui 18-aastastele.
 2. Envoice ei kogu teadlikult laste teavet ning juhul kui meid sellisest tegevusest teavitatakse, tegutseme lapsevanema või eestkostja juhiste järgi.

9. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Teie isikuandmed kuuluvad teile ning siit leiate teavet õiguste kohta, mis teil teie isikuandmete kohta on.

Teil on mitmesuguseid õigusi, mida võite igal ajal nõutada.

 1. Nõusolekuga seotud õigused:
  1. Andmesubjekt võib igal ajal teatada Envoice’ile, et soovib isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtta.
  2. Võite Envoice’ile antud nõusolekut muuta ja selle tagasi võtta, võttes Envoice’iga ühendust. Kontaktandmed on kirjas käesoleva privaatsuspoliitika 14. jaotises.
 2. Andmesubjektil on isikuandmete töötlemisega seoses järgmised õigused.
  1. Õigus saada teavet – andmesubjektil on õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.
  2. Õigus andmetega tutvuda, mis muu hulgas hõlmab andmesubjekti õigust saada töödeldavate isikuandmete koopia.
  3. Õigus ebatäpsete isikuandmete parandamiseks. Andmesubjekt võib taotleda ebatäpsete andmete parandamist või parandada need kliendikontol ise, aga Envoice võib säilitada parandamata andmete koopia.
  4. Õigus nõuda andmete kustutamist, st teatud juhtudel võib andmesubjekt nõuda oma isikuandmete kustutamist, näiteks juhul kui töötlemise aluseks on ainult nõusolek; klient võib nõuda ka oma kliendikonto kustutamist või inaktiveerimist, saates e-kirja aadressile support@envoice.eu.
  5. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus kohaldub muu hulgas juhul kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduslik või kui andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise ajutist piiramist, et volitatud töötleja saaks isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on seadusevastane, isegi kui andmesubjekt ei nõua isikuandmete kustutamist.
  6. Õigus andmete ülekandmisele, st andmesubjektil on teatud juhtudel õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul ning need endaga kaasa võtta või teisele volitatud töötlejale üle kanda.
  7. Automaatse töötlemisega seotud õigused tähendavad muu hulgas, et andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes automaatotsustussüsteemide;
  8. Õigus lasta järelevalveasutusel hinnata, kas andmesubjekti isikuandmete töötlemine on seaduslik;
  9. Õigus kahjude hüvitamisele, kui tuvastatakse andmesubjekti õiguste rikkumine, mille eest vastutab Envoice.

10. ÕIGUSTE KASUTAMINE JA KAEBUSTE ESITAMINE

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas nõutada selgitusi ning kuidas ja kuhu esitada kaebusi.

 1. Õiguste kasutamine. Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste, nõudmiste või kaebustega Envoice’i või Envoice’i andmekaitseametniku poole jaotises 14 loetletud kontaktandmetel.
 2. Kaebuste esitamine. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus Envoice’ile (support@envoice.eu), Envoice’i andmekaitseametnikule (dpo@envoice.eu), Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule (Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on saadaval lehel https://aki.ee).

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

Siit leiate teavet meie kasutatavate küpsiste ja muude tehnoloogiate kohta ning selle kohta, kuidas nende kasutamist juhtida.

 1. Envoice võib koguda veebisaitide külastajate ja muude infoühiskonna teenuste kohta andmeid (nt IP-aadress, seadme teave, asukohateave) küpsiste (väikesed andmefailid, mida külastaja brauser salvestab külastaja arvutisse või muusse seadmesse) või muu sarnase tehnoloogiaga ning neid andmeid töödelda.
 2. Envoice kasutab kogutud andmeid, võimaldamaks teenuse pakkumist vastavalt külastaja või kliendi (ja tema kasutajate) harjumustele, kvaliteetse teenuse osutamiseks, külastaja ja kliendi teavitamiseks sisust ja soovituste pakkumiseks, reklaami- ja turunduskampaaniate kujundamiseks ning sisselogimise ja andmekaitse hõlbustamiseks. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste logimiseks.
 3. Envoice kasutab seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja reklaamiküpsiseid. Seansiküpsis kustutatakse automaatselt iga visiidi järel; püsiküpsis säilib veebisaidi kasutuskordade vahel ning reklaamiküpsiseid ja kolmanda osapoole küpsiseid kasutavad Envoice’i partnerite veebisaidid, mis on Envoice’i veebisaidiga ühendatud. Envoice ei juhi nende küpsiste loomist ning seetõttu saab nende küpsiste kohta teavet kolmandatelt osapooltelt. Küpsiste kohta võib lisateavet leida lisamaterjalidest (vt 13. jaotist: Tähtsad dokumendid, suunised ja juhised).
 4. Külastajad saavad küpsistega nõustuda veebisaidil, infoühiskonna teenuste seadmetes või veebibrauseris.
 5. Enamik veebibrausereid lubab küpsiseid. Kui kõik küpsised ei ole lubatud, ei ole veebisaidi teatud funktsioonid külastajale saadaval. Küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid saab külastaja lubada või keelata oma veebibrauseri seadetes, infoühiskonna teenuse seadetes ja platvormidel (vt 13. jaotist: Tähtsad dokumendid, suunised ja juhised).

12. ENVOICE’I TOODETE SPETSIIFILISED TINGIMUSED

Meil on mitmesuguseid tooteid. Siit leiate kogu vajaliku teabe toodete kohta, mille kasutamine hõlmab isikuandmete töötlemist.

 1. Kogumine ja kontrollimine. See on Envoice’i toodete puhul esimene samm – dokumentide või muude objektide sisestamine ning edastamine Envoice’i süsteemi. Sel juhul on Envoice’il dokumentides sisalduvale teabele juurdepääsu saades isikuandmete volitatud töötleja roll. Klient kinnitab, et tema töötajad või muud asjaomased füüsilised isikud on andnud kliendile nõusoleku, et klient võib nende isikuandmeid volitatud töötlejana töödelda. Lisaks dokumentides sisalduvatele isikuandmetele töötleb Envoice ka süsteemi dokumente või muid objekte sisestavate klientide ja nende esindajate isikuandmeid.
 2. SmartExtract. Selles sammus loeb Envoice kliendi või tema esindaja poolt süsteemi sisestatud objektidest algoritmiliselt teabe. Envoice saab juurdepääsu kõigile dokumentidel nähtavatele isikuandmetele. Kui algoritm teeb vea, kasutab Envoice isikuandmeid sisaldavaid dokumente vea uurimiseks ja teenuste täiustamiseks.
 3. ExactExtract. Selles sammus vaatab Envoice’i töötajast inimene SmartExtracti algoritmi tehtud otsused üle ja kontrollib dokumentidelt loetud teabe õigsust.
 4. SmartRecord. Selles sammus antakse loetud teabele bilansiline tähendus. Envoice saab juurdepääsu kliendi üleslaaditud dokumentides sisalduvatele isikuandmetele.
 5. Kinnitusring. Selles sammus kinnitavad kliendi volitatud töötajad eelnevad sammud ning edastavad teabe koos isikuandmetega turvalisse arhiivi.
 6. Turvaline arhiiv. Siin hoiab Envoice kliendi üleslaaditud või muul viisil Envoice’ile edastatud dokumentides sisalduvaid isikuandmeid. Turvalises arhiivis olevaid isikuandmeid töödeldakse kliendi kui vastutava töötleja suuniste järgi. Turvalisest arhiivist edastatakse isikuandmed vajaduse korral raamatupidamistarkvarasse. Seda tehakse ainult kliendi sellekohase korralduse alusel.

13. TÄHTSAD DOKUMENDID, SUUNISED JA JUHISED

Siin loetleme dokumendid, mis aitavad teil oma õigusi kasutada.

13.1 Envoice’i privaatsuspoliitika rakendamise aluseks on järgmised dokumendid, suunised ja juhised:

 1. Kliendikonto, mille kaudu andmesubjektil on juurdepääs Envoice’i valduses olevatele andmesubjekti isikuandmetele, ning õigus neid parandada ja muuta ning kasutada muid seadusest ja käesolevast privaatsuspoliitikast tulenevaid õigusi
 2. Siit leiate lingid järgnevatele veebilehtedele: Teie valikud veebis; Reklaamidest; Veebireklaam, st platvormidele, mis reguleerivad ja jälgivad küpsiseid ning muid veebitehnoloogiaid ja kus andmesubjektid saavad ise oma isikuandmete kasutamist ja kogumist muuta ning reguleerida.
 3. Serveri asukoht. Kõiki isikuandmeid säilitatakse Google’i poolt pakutavates serverites Euroopa Liidus.

14. KONTAKTANDMED JA TEAVE

Siit leiate meie kontaktandmed.

 1. Oma isikuandmetega seotud küsimuste korral saate Envoice’iga ühendust võtta aadressil support@envoice.eu.
 2. Envoice’i andmekaitseametnikuga saate ühenduda aadressil dpo@envoice.eu.

15. MUUD TINGIMUSED

Siit leiate teabe käesoleva privaatsuspoliitika kehtivuse ja muudatuste kohta.

 1. Envoice’il on õigus privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Envoice teavitab andmesubjekte muudatustest, avaldades muudatused oma veebilehel või edastades need e-posti teel või muude vahendite kaudu.
 2. Viimased muudatused ja privaatsuspoliitika jõustumine:
  1. Avaldamine: 15. juuni 2019
  2. Külastajatele ja klientidele kehtiv alates: 15. juuni 2019
  3. Põhilised muudatused: privaatsuspoliitika uus täisversioon.