Teenusetingimused

Last update: aprill 14, 2023

1. Sissejuhatus

PALUME NEED ÜLDISED KASUTUSTINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI LUGEDA. NEED KOHALDUVAD IGASUGUSELE ENVOICE’IGA SEOTUD TEGEVUSELE, MITTE AINULT TEENUSTELE JA TOODETELE. TARKVARA VÕI ENVOICE’I KASUTAMISEKS REGISTREERUDES, NEID AVADES, NENDEGA TUTVUDES JA/VÕI NEID KASUTADES KINNITATE, ET OLETE KÄESOLEVAD TEENUSETINGIMUSED LÄBI LUGENUD, SAATE NEIST ARU JA NÕUSTUTE NENDEGA. KUI TE TEENUSETINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, ÄRGE KASUTAGE TARKVARA EGA ENVOICE’I TOOTEID, ÄRGE TUTVUGE NENDEGA JA ÄRGE AVAGE NEID. ÜHTLASI KINNITATE, ET TEIL OLI VÕIMALUS TEENUSETINGIMUSTE KUJUNDAMISES MÕISTLIKUL MÄÄRAL KAASA RÄÄKIDA (ALLPOOL) ERITINGIMUSTE VALIMISE JA ALLKIRJASTAMISE TEEL NING NÕUSTUTE TINGIMUSTEGA SIIN TOODUD KUJUL.

Tooteid ja teenuseid pakub (allpool kirjasolevate) teenusetingimuste alusel Envoice OÜ, mis on Eestis registreeritud äriühing (registrikood 12749039) registrijärgse aadressiga Tartu mnt 2, Tallinn, 10145 („Envoice”, „tarnija” või „meie”). Pakume neid tooteid ja teenuseid mitmesugustele isikutele („partner”, „kasutaja”, „klient”, keda kõiki nimetatakse allpool defineeritud mõistega „teie”).

Tarnija võib omal äranägemisel teenusetingimuste rikkujale toodete ja teenuste pakkumise peatada või lõpetada. Kui liitute toote või teenuse tasuta prooviperioodiga (see on defineeritud allpool), kohalduvad tasuta prooviperioodile käesolevate teenusetingimuste vastavad punktid.

Käesolevad teenusetingimused on algselt koostatud inglise keeles. Tarnija võib mugavuse huvides tõlkeid pakkuda. Kui tõlge erineb algupärasest ingliskeelsest versioonist, tuleb lähtuda ingliskeelsest versioonist.

2. Definitsioonid

Ettevõttekonto Ettevõttekonto on konto, mis luuakse juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale, keda nimetatakse siin eraldi ja koos juriidiliseks isikuks ja kelle nimel Envoice’i toodete kasutajaks registreerute.
Tellimus Kuumaksete eest kliendile antav juurdepääs Envoice’i toodetele.
Klient Juriidiline isik, kelle esindaja nõustus käesolevate tingimustega Envoice’i toodete kasutajaks registreerumisel; see hõlmab ka neid juriidilisi isikuid, kellel pole tellimust, vaid kes kasutavad tasuta prooviperioodi.
Arvelduskonto Konto, millel hoitakse Envoice’i toodete tellimiseks ja kasutamiseks vajalikku makseviisi ja makseandmeid.
Arveldusperiood Arveldusperiood on kalendrikuu või aeg tasulise tellimuse algusest sama kalendrikuu lõpuni.
Tellimuspakett Tellimuspakett on tarkvara kasutuspakett, mis hõlmab järgmist:

 • teile pakutavad Envoice’i tooted;
 • teie tellitud Envoice’i toodete funktsioonid ja piirangud; ning
 • tasud ja nende maksmise sagedus.
Tasud Envoice’i toodete, sh teenuste ja lisateenuste kasutamise eest makstavad tasud. Teenuste hinnad leiate siit: https://envoice.eu/et/hinnakiri.
Objektid Tarkvarasse edastatud või selles loodud kviitungid, ostu- või müügiarved ja muud raamatupidamisdokumendid.
Tasuta prooviperiood Ajutine juurdepääs tarkvara ja Envoice’i toodete proovimiseks tasu maksmata kooskõlas valitud tellimuspaketi ja kohalduvate piiranguteta.
Envoice’i tooted Tarkvara ning kõik tarkvaras või selle kaudu kättesaadavaks tehtavad tooted, teenused ja/või funktsioonid.
Envoice’i materjalid Visuaalliidesed, graafika, disainilahendused, süsteemid, meetodid, teave, programmikood, tarkvara, teenused, ilme, korraldus, sisukoondised, kood, andmed ja muud Envoice’i toodete elemendid.
Sisu Andmed ja teave, mis tehakse kättesaadavaks Envoice’i toodete kaudu või mis sisalduvad tarkvaras, artiklites, dokumentides, brošüürides, esitlustes, piltidel, kujutistel, audiovisuaalteostes, teistes teavikutes või kommentaarides.
Kasutaja Füüsiline isik, kellele on antud õigus ettevõttekonto kasutamiseks kliendi nimel
Administraator Kasutaja, kellel on õigus kliendi nimel kasutajaid ja ettevõttekonto seadeid hallata
Partner Kolmandast osapoolest teenuseosutaja, kes teeb Envoice’iga koostööd ja pakub Envoice’i tooteid otse oma klientidele (ja näiteks tasub arveid otse Envoice’ile), või kolmandast osapoolest teenuseosutaja, kes reklaamib Envoice’i tooteid oma klientidele, aga ei müü neid otse, või kolmandast osapoolest teenuseosutaja, kes teeb Envoice’iga koostööd, aga ei müü ega reklaami Envoice’i tooteid otseselt oma klientidele ega teistele kolmandatele osapooltele.
Registreerumisandmed Teid ja teie esindatavat juriidilist isikut puudutavad tõesed, täpsed, ajakohased ja terviklikud andmed, mida tarkvaras küsitakse.
Tarkvara Integreeritud pilvarvutuslahendus Envoice’i toodete pakkumiseks; see hõlmab mobiilirakendusi, tarkvara, riistvara, andmebaase, liideseid, nendega seotud meediat, dokumentatsiooni, värskendusi, uusversioone ja muid nendega kaasnevaid komponente ja materjale.
Eritingimused Käesolevate tingimuste muudatused, milles pooled kokku lepivad.
Privaatsuspoliitika Dokument, milles kirjeldatakse, kuidas Envoice ja tema volitatud töötlejad isikuandmeid töötlevad; see on saadaval lehel https://envoice.eu/et/privaatsuspoliitika/.
Teenusetingimused ehk tingimused Käesolev dokument, mis reguleerib Envoice’i ja vastaspoolte suhteid.
Toetatavad failitüübid PDF, JPEG ja muud failitüübid, mida tarkvara võib tulevikus toetada ja mis vastavad lisanõuetele. Lisanõuded avaldab Envoice.
Kliendiandmed Andmed ja teave, mida tarkvarasse edastatakse või muul viisil Envoice’ile edastatakse või Envoice’i toodetes luuakse, sh objektid ja objektidest hangitud andmed või teave.
Isikuandmed ja kasutaja isikuandmed Defineeritud Envoice’i privaatsuspoliitikas.
Veebisait Veebisait https://envoice.eu
Konfidentsiaalne teave Kogu teave, mida klient avaldab Envoice’ile või vastupidi, sh teave kummagi poole või poolte majandustulemuste ja äritegevuse kohta. Selliseks teabeks loetakse ka andmeid ja teavet, mis puudutab muu hulgas avastusi, ideid, kontseptsioone, oskusteadmisi, meetodeid, disainilahendusi, spetsifikaate, jooniseid, skeeme, valguskoopiaid, kalkakoopiaid, diagramme, mudeleid, näidiseid, vooskeeme, andmeid, arvutiprogramme, kettaid, diskette, linte, turundusplaane, klientide nimesid ning muud tehnilist, finants- ja/või kommertsteavet ja intellektuaalomandit nii kirjalikul, suulisel kui ka muul kujul.
Rakendus iOS-is ja Androidis saadaval olev rakendus Envoice’i toodete ja tarkvara kasutamiseks.

3. Tarkvara kasutamine

3.1 Litsents

Envoice annab teile õiguse Envoice’i rakendust kasutada ehk litsentsi. Teile litsentsiga antavate õiguste ja juurdepääsu liik ja ulatus sõltub teie tellimuspaketi tingimustest.

Litsents on ülemaailmne tagasivõetav tähtajaline all-litsentsimatu võõrandamatu lihtlitsents, mis annab piiratud õigused Envoice’i toodete kasutamiseks ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik teie tellimuspaketi hüvede saamiseks ja ainult ärieesmärgil, st ainult sõltumatus majandus- ja kutsetegevuses.

3.2 Kinnitused

Ettevõttekontot luues või tarkvara kasutades kinnitate Envoice’ile, et teie esitatud registreerumisteave on tõene, ajakohane ja terviklik, et te hoiate seda teavet ajakohasena ja terviklikuna ja et kui nõustute teenusetingimustega ettevõtte või muu juriidilise isiku nimel, siis on teil voli ettevõtte või juriidilise isiku tingimustega sidumiseks. Ühtlasi kinnitate, et teil pole seadusega keelatud seda tarkvara kasutada või avada, ning võtate tarkvara valimise, kasutamise ja avamise eest kogu vastutuse.

3.3 Töötajate ja teiste isikuandmetega seotud kinnitused

Tarkvara kasutamiseks ettevõttekontot luues kinnitate, et olete saanud kõigilt oma töötajatelt ja asjaomastelt kolmandatelt isikutelt sõnaselge nõusoleku nende isikuandmete töötlemiseks, sh nõusoleku eriliiki isikuandmete töötlemiseks, kui see on vajalik ja kui teie poolt Envoice’i toodetes esitatavad objektid sisaldavad selliseid andmeid. Kui ülalnimetatud nõusolekut pole hangitud, ei või te Envoice’i kasutada, ning Envoice ei vastuta selle kinnituse rikkumise tagajärgede eest. Nõustute, et vastutate ise ainuisikuliselt nende inimeste nõuete eest.

3.4 Ettevõttekonto registreerimine

Tarkvara avamiseks peate registreeruma, et luua ettevõttekonto ja saada kliendiks. Envoice’is registreerudes peate esitama Envoice’i registreerumisvormil küsitud tõesed, täpsed, ajakohased ja terviklikud andmed enda ja esindatava organisatsiooni kohta (neid nimetatakse registreerumisandmeteks) ning registreerumisandmete muutumise korral neid värskendama, et need püsiksid tõesed, täpsed, ajakohased ja terviklikud. Kui esitate valesid, ebatäpseid, aegunud või puudulikke andmeid või kui meil on alust seda kahtlustada, siis võime teie ettevõttekonto peatada või sulgeda ning võime keelata teil tarkvara (või mõnda selle osa) kasutada.

Te ei või volitada kolmandaid osapooli tarkvara teie nimel kasutama. Vastutate oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsuse eest ning kogu tegevuse eest, mida teie kasutajanime ja parooli all tehakse. Kui teie kasutajanime või parooli kasutatakse teie volituseta või toimub muu turvarikkumine, sh seoses teie kaksikautentimislahendustega, peate sellest kohe Envoice’i teavitama. Envoice ei saa vastutada ega vastuta teie ettevõttekonto volitamata kasutamisest tuleneva kahju eest.

Kui kliendi nimel on vaja ettevõttekontot kasutada mitmel isikul, siis peab administraator lisama nad ettevõttekonto kasutajateks. Igale kasutajale kehtivad käesolevates tingimustes kehtestatud piirangud.

Ühe kasutajaga võib olla seotud mitu klienti ja nende ettevõttekontod. Kui kasutaja eemaldatakse ühelt ettevõttekontolt, ei kaasne sellega kasutaja eemaldamist tarkvarast, isegi kui kasutajal ei ole juurdepääsu teistele ettevõttekontodele.

3.5 Kinnitused seoses töötajate ja teiste isikuandmetega

Envoice võib omal äranägemisel pakkude uuele kliendile tasuta prooviperioodi, kui klient taotleb ettevõttekontot seoses käimasoleva turunduskampaania või -tegevusega, mille korraldajaks on Envoice ja/või tema partnerid. Kui pooled ei lepi kokku teisiti, on tasuta prooviperioodi tellimuspaketiks vaikimisi tellimuspakett, mis valiti ettevõttekonto registreerimisel. Envoice’il on õigus vastav otsus igal ajal tühistada.

Klient ei pea tasuta prooviperioodi jooksul krediitkaarditeavet ega muud makseteavet esitama. Tasuta prooviperioodi lõpus inaktiveeritakse ettevõttekonto automaatselt. Ettevõttekonto inaktiveerimise ärahoidmiseks või taasaktiveerimiseks peab klient lisama oma arvelduskontole makseviisi teabe.

3.6 Objektide esitamine

Envoice võimaldab kasutajatel esitada mitmesugustel viisidel objekte andmete sisselugemiseks või muuks töötlemiseks teenuste osutamise eesmärgil. Muu hulgas saab neid esitada e-kirjaga, rakendusest ja arvutist üles laadides; Envoice võib igal ajal edastusviise muuta, lisada ja kustutada. Envoice’ile elektrooniliselt edastatud objektid peavad olema toetatava failitüübiga. Mittetoetatava failitüübiga objekte ei saa Envoice töödelda.

Envoice suudab efektiivselt ja täpselt sisse lugeda ainult selliseid andmeid, mis on kirjutatud ladina tähtedega ja/või araabia numbritega. Kui esitate muus vormingus objekte, ei saa Envoice nende täpset sisselugemist tagada.

Envoice ei anna lubadusi seoses objektide sisselugemiseks või töötlemiseks kuluva ajaga. Envoice ei anna lubadusi ka seoses sisselugemise kvaliteedi ja tulemuste õigsusega. Envoice ei taga sisseloetud teabe täpsust.

Kui jätkate objektide edastamist Envoice’ile pärast teie tellimuse või vajaliku tellimuspaketi inaktiveerimist, siis ei lisata neid teie ettevõttekontole. Andmete sisselugemiseks tohite esitada ainult selliseid objekte, millele teil on seaduslik juurdepääs, ning vajaduse korral peate olema võimeline tõestama, et olete saanud selleks vajaliku loa. Envoice ei vastuta, kui Envoice’ile antakse loata juurdepääs kolmandale osapoolele kuuluvatele objektidele.

3.7 Tellimuspaketi vahetamine

Ettevõttekonto administraatoril on õigus tellimuspaketti igal ajal vahetada, valides Envoice’i pakutavate tellimuspakettide hulgast uue tellimuspaketi.

3.8 Tasud ja maksmine

Envoice’is registreerumine on kasutajatele tasuta.

Kliendid maksavad Envoice’ile tasu kuupõhiselt tagantjärele. Hinnakiri: https://envoice.eu/et/hinnakiri/.

Tasud sõltuvad teie tellimuspaketist ning neid võidakse kooskõlas käesolevate tingimustega muuta.

Nõustute edastama Envoice’ile oma krediitkaardi või muu Envoice’i aktsepteeritava kehtiva makseviisi teabe ja seda värskendama, kui see muutub. Envoice ei osuta teile makseteenuseid ega vastuta kolmandast osapoolest makseteenuseosutaja tegude või tegematajätmiste eest. Maksekorraldust andes kinnitate, et teate kolmandast osapoolest teenuseosutaja tingimusi ning sõlmite kolmandast osapoolest makseteenuseosutajaga eraldi õigussuhte.

Kliendile edastatakse eelmise kuu või käimasoleva perioodi tasude kohta elektrooniline maksuarve. Kui teie ja Envoice’i vaheline kirjalik leping ei näe sõnaselgelt ette teisiti, ei sisalda tasude summad käibemaksu ega maksekulusid, mis sõltuvad makseviisist, makset töötlevast pangast ja muudest asjaoludest, mis sõltuvad otseselt kliendi valikutest, näiteks Envoice’i integreerimisest kolmanda osapoole rakendustega. Klient on maksega seoses oma kohustused täitnud, kui makse laekub täielikult Envoice’ile.

Kui valite tasuta prooviperioodi järel või arvelduskonto aktiveerimiseks tasulise tellimusplaani, siis nõustute tasudega, objektipõhiste tasudega ja muude teie tellimuse ülevaates nimetatud tasudega ning makse- ja arvelduseeskirjadega, mis on kirjas (a) käesolevas dokumendis, (b) tarkvaras ja/või (c) eritingimustes, mis sõlmitakse või millega nõustute eraldi.

Envoice’i toodete eest makstud tasud ei kuulu tagastamisele ja on võõrandamatud, kui käesolevates tingimustes pole sõnaselgelt kirjas teisiti.

Kõik tasud ja neile kohalduvad maksud tuleb tasuda eurodes. Juhul kui tasumiseks on vaja eurosid osta välisvaluuta eest, ei kanna Envoice valuutakursi muutumisega seotud riski. See risk jääb kliendi kanda.

Tellimuse ja valitud tellimuspaketi eest tuleb tasuda perioodiliselt ja tellimust uuendatakse automaatselt, kuni selle lõpetate või Envoice selle lõpetab.

Selleks et teie krediitkaardilt või muult makseviisilt uuendamiskuupäeval tasu ei võetaks, peate automaatselt uueneva tellimuse lõpetama. Tasud ei kuulu tagastamisele ning osaliselt kasutatud perioodide eest ei tehta tagasimakseid ega anta krediiti.

Teie tasuline tellimus algab tasuta prooviperioodi lõpu päeval, kui teie ettevõttekontoga on seotud aktiivne arvelduskonto. Maksate eelmisel kuul kasutatud Envoice’i toodete eest vastavalt teie valitud tellimuspaketile.

Envoice’il on õigus hindu tõsta või langetada omal äranägemisel, tehes kõik endast oleneva, et teatada kliendile hinna tõstmisest või langetamisest ette. Sel juhul pole teil õigust esitada Envoice’ile nõudeid, küll aga on teil õigus tellimus lõpetada enne 1 kuu möödumist uute hindade kehtestamisest.

3.9 Envoice’i toodete kasutamise piirangud

Kõik Envoice’i toodete õigused, mida käesolevates tingimustes sõnaselgelt ei loovutata, jäävad Envoice’ile. Käesolevate tingimustega ei loovuta Envoice kasutajatele ega klientidele intellektuaalomandiõigusi. Envoice’i toodete ning nendega seotud dokumentatsiooni intellektuaalomandiõigused jäävad Envoice’i omandiks või kolmanda osapoole omandiks, kellelt Envoice neid intellektuaalomandiõigusi litsentsib. Envoice ei omanda õigusi kliendi intellektuaalomandi suhtes.

Te ei tohi

 • Envoice’i tooteid ega tarkvara mis tahes põhjusel kopeerida, paljundada, modifitseerida, kohandada, tõlkida, taasavaldada, sisestada, postitada, edastada ega levitada muidu kui kohaldatavas õiguses lubatud juhtudel;
  • tarkvara pöördassembleerida, dekompileerida, pöördprojekteerida või muul viisil selle lähtekoodi, ülesehitust, algoritmi või korraldust tuletada või tuletada üritada muidu kui kohaldatavas õiguses lubatud juhtudel;
 • kasutada Envoice’i tooteid viisil, mis rikub kellegi teise intellektuaalomandiõigusi,
 • kasutada Envoice’i tooteid usside, viiruste või muude failide, programmikoodide või programmide, mille eesmärk on Envoice’i toodete või riistvara või telekommunikatsiooniseadmete talitluse häirimine, katkestamine, piiramine või takistamine, sisestamiseks, postitamiseks, e-postitamiseks või muul viisil edastamiseks;
 • avada (või üritada avada) Envoice’i tooteid muude kui Envoice’i liideste kaudu või automatiseeritult, näiteks skriptide, robotite või „ämblike” abil;
 • kasutada Envoice’i tooteid sellise sisu sisestamiseks, postitamiseks, edastamiseks, salvestamiseks või muul viisil kättesaadavaks tegemiseks, mis sisaldab arvutiviirusi või muud programmikoodi, faile või programme, mis võivad Envoice’i, tema kasutajate või partnerite, teenuseosutajate või sidusettevõtete tarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete talitlust katkestada või piirata või neid hävitada;
 • kasutada Envoice’i tooteid pornograafilise või muidu ropu sisu sisestamiseks, postitamiseks, edastamiseks, salvestamiseks või muul viisil kättesaadavaks tegemiseks (Envoice võib sellise sisu omal äranägemisel eemaldada);
 • kasutada Envoice’i tooteid viisil, mis rikub või võib Envoice’i põhjendatud hinnangul rikkuda mis tahes riigi seadusi või muid õigusakte; ega
 • all-litsentsida, loovutada või muul viisil võõrandada Envoice’i tooteid, käesolevaid tingimusi ega neist tulenevaid õigusi seaduslikul ega muul alusel muidu kui kooskõlas käesolevate tingimustega; see ei piira partnerite õigust Envoice’i toodete pakkumiseks oma klientidele eritingimuste alusel .
 • Me ei vastuta ühegi kolmanda osapoole ees teie poolt Envoice’i toodetesse sisestatud andmete sisu ega õigsuse eest.

3.10 Ainult ettevõtetele

Tarkvara on mõeldud kasutamiseks ainult ettevõtetele, mitte tarbijatele.. Kinnitate, et hangite Envoice’i tarkvara avamise ja kasutamise õiguse majandustegevuse eesmärgil ja ei tee Envoice’iga tehinguid tarbijana.

3.11 Partnerid

Kooskõlas käesolevate tingimustega võivad partnerid teatud juhtudel kasutada tarkvara teatud Envoice’i toodete pakkumiseks vahetult kasutajatele.

Kui olete partner ja see kohaldub teile, siis kinnitate, et

 • vastutate teie kui kliendi nimel registreeritud või tellitud Envoice’i toodete ettevõttekontode, kasutajate ja kasutajaõiguste haldamise eest;
 • vastutate enda hallatavate ettevõttekontode ja kasutajate tegevuse eest Envoice’i toodetes; ning
 • enne Envoice’i toodetele juurdepääsu saamist peab partner kliendina allkirjastama käesolevad tingimused ja kohalduvad eritingimused; kui partner ei allkirjasta neid tingimusi või keeldub seda tegemast, ei või ta Envoice’i tooteid kasutada.

Partnerite poolt kasutajatele pakutavaid teenuseid (v.a käesolevate tingimuste alusel pakutavad Envoice’i tooted), ei ole Envoice kontrollinud, soovitanud ega heaks kiitnud. Kasutajad kinnitavad, et Envoice ei vastuta partnerite osutatavate teenuste kvaliteedi eest. Partnerid vastutavad partnerite osutatavate teenuste kontrollimise ja hindamise eest ise.

4. Klientide andmed

4.1 Kliendiandmete sisestamine tarkvarasse

Kliendi poolt tarkvarasse sisestatavad andmed ja nende töötlemine peab vastama käesolevatele tingimustele ja kohaldatavatele seadustele. Kliendiandmete kõik õigused kuuluvad kliendile või kolmandale isikule (näiteks kasutajale, füüsilisele või juriidilise isikule) nii siis, kui need postitasite ja/või sisestasite teie, kui ka siis, kui need tegi Envoice’i toodetes või nende kaudu kättesaadavaks Envoice. Kliendiandmeid tarkvarasse sisestades volitab klient Envoice’i neid töötlema.

Klient vastutab selle eest, et klient ega ettevõttekontoga seotud kasutajad ei looks, edastaks, kuvaks ega teeks muul viisil kättesaadavaks kliendiandmeid, mis rikuvad käesolevaid tingimusi või Envoice’i, teiste klientide või kasutajate või muude füüsiliste või juriidiliste isikute õigusi või on kahjulikud (näiteks viirused, ussid, pahavara või muu kahjulik arvutikood), solvavad, ähvardavad, kiuslikud, ahistavad, ülekohtused, laimavad, vulgaarsed, pornograafilised, ropud, teise privaatsust rikkuvad, vaenu õhutavad või muidu ebaseaduslikud.

Klient kinnitab, et kõigil ettevõttekontoga seotud kasutajatel on kliendiandmete kasutamiseks, sh nende tarkvarasse sisestamiseks ja ettevõttekontol töötlemiseks vajalikud õigused.

Kui kliendiandmed hõlmavad isikuandmeid, siis nende töötlemist reguleerib Envoice’i privaatsuspoliitika.

4.2 Kellele kliendiandmed kuuluvad?

Kliendiandmete töötlemise läbipaistvus on Envoice’i jaoks keskse tähtsusega. Envoice’i seisukoht seoses kliendiandmete omandilise kuuluvusega on järgmine: ettevõttekontol sisestatavate või sisestatud andmete (sh nende intellektuaalomandiõiguste) omanikuks on ettevõttekonto loonud administraator. Praktikas tähendab see kliendiandmete omandilise kuuluvuse kujunemist järgmisel viisil.

Kui ettevõttekonto lõi kasutaja:
Kes saab kliendiandmeid kustutada? Administraator või kasutajad, kui neid on
Kes kliendiandmetele juurde pääseb ja neid kasutada saab? Administraator ja kasutajad, kui neid on
Kas Envoice võib andmeid ja objekte kasutada? Jah. Envoice’il on vaja andmeid kasutada ja töödelda Envoice’i toodete pakkumiseks ja täiustamiseks.

4.3 Kuidas kliendiandmeid kasutatakse?

Kasutajatele ja klientidele tarkvara pakkumiseks ning Envoice’i toodete ja tarkvara täiustamiseks on meil vaja kliendiandmeid kasutada ja säilitada. Lisaks võime kliendiandmeid jagada või kättesaadavaks teha meile teenuseid osutavatele kolmandatele osapooltele, aga ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik teile tarkvara pakkumiseks.

Käesolevate tingimuste kehtivuse ajaks annate meile ülemaailmse tagasivõetamatu tasuta all-litsentsitava lihtlitsentsi kliendiandmete kasutamiseks, töötlemiseks, edastamiseks, kopeerimiseks ja salvestamiseks (kõik koos „töötlemine”), et saaksime teile tarkvara pakkuda ning Envoice’i tooteid ja tarkvara täiustada. Envoice järgib kliendiandmetes sisalduvate isikuandmete töötlemisel privaatsuspoliitikat.

4.4 Kas Envoice müüb kliendiandmeid?

Ei. Envoice ei müü kliendiandmeid kolmandatele osapooltele. Envoice kasutab kliendiandmeid ainult Envoice’i toodete pakkumiseks kooskõlas käesolevate tingimustega.

5. Kolmanda osapoole rakendused

Kui olete liidestanud Envoice’i tooteid kolmanda osapoole rakendustega (näiteks oma raamatupidamistarkvara või internetipangaga), siis võib Envoice anda nende kolmanda osapoole rakenduste pakkujatele juurdepääsu teie kliendiandmetele. Sel juhul on kolmandatele osapooltele kliendiandmetele juurdepääsu andmine vajalik, et kolmanda osapoole rakendused oleksid Envoice’i toodetega liidestatavad.

Envoice ei vastuta sellisest kolmanda osapoole rakendusepakkuja juurdepääsust põhjustatud kliendiandmete rikkumise, volitamata avaldamise, muutmise, hävimise või kustutamise eest.

Kolmanda osapoole rakenduste Envoice’i toodetega liidestamise võimaldamiseks võib meil olla vaja kasutada teatud tarkvararakendusi, mida pakub asjaomane kolmandast osapoolet teenusepakkuja. Teatud juhtudel võib nende tarkvaraliidestuste kasutamine olla Envoice’i jaoks tasuline. Kui soovite liidestada Envoice’i tooteid kolmanda osapoole rakendustega, võime nõuda, et hüvitaksite lisaks tasudele kulud, mida Envoice peab liidestuse võimaldamiseks kandma.

6. Mis saab kliendiandmetest, kui ettevõttekonto sulgete?

Kui tühistate või lõpetate nõusoleku nende tingimustega, siis lõpeb ka teie juurdepääs teie ettevõttekontole ja toodetele. See tähendab, et võite kaotada juurdepääsu teie ettevõttekontol olevatele kliendiandmetele.

Lõpetamise järel püüab Envoice säilitada igast teie sisestatud objektist ühte (1) eksemplari ühe (1) aasta vältel, kui te ei nõua nende kustutamist. Teeme seda selleks, et aidata teil täita kohalikke raamatupidamisdokumentide säilitamise nõudeid.

Ülalolevale vaatamata ei taga me, et Envoice säilitab teie sisestatud objekte ja neilt loetud andmeid käesolevate tingimuste tühistamise või lõpetamise järel või et teil on võimalik kohalikke raamatupidamisdokumentide säilitamise nõudeid täita. Seetõttu soovitame teil säilitada sisestatud objektide ja neilt loetud andmete koopiaid niivõrd, kuivõrd see on vajalik kõigi raamatupidamisdokumentide säilitamise nõuete täitmiseks.

7. Turvalisus ja varundamine

7.1 Turvalisus

Anname endast parima turvalisuse tagamiseks, aga ei vastuta selle eest. Tingimusel, et hoiate oma parooli ainult enda teada, kaitseb Envoice teie kliendiandmeid nii, et neid saavad vaadata ja avada ainult teie ning teie poolt vastavalt volitatud isikud. Envoice kasutab 256-bitist transpordikihi krüptimist.

Peate oma kasutajakonto paroole salajas hoidma ja kaitsma. Kui unustate parooli, võite selle lähtestada tingimusel, et pääsete juurde oma e-postkastile. Unustatud parooli taastada Envoice ei saa.

Turvalisuse huvides ärge sisestage Envoice’i objekte, millel on kirjas täielik krediitkaarditeave või muu makseviisi täielik teave. Selliseid objekte Envoice’i lisades teete seda omal vastutusel, teades, et Envoice võib neid andmeid avada ja töödelda. Envoice võib need objektid teie kontole lisada, aga ei pea seda tegema. Peate ise tarkvaras sisestatavate või muul viisil Envoice’ile edastatavate objektide sisu ja vormi kontrollima.

7.2 Back-Up

Anname varundamise asjus endast parima, aga ei võta sellega seoses vastutust. Selleks et teie objektid jääksid juurdepääsetavaks ja turvaliseks kogu tarkvara kasutamise vältel kooskõlas käesolevate teenusetingimustega, loob Envoice teie objektidest perioodiliselt varukoopiaid kooskõlas valdkonna turvastandarditega.

Ehkki me võtame põhjendatud meetmed teie kliendiandmete kaitseks, ei vastuta Envoice kliendiandmete ega muu Envoice’i toodetes kasutatava või hoitava sisu kustutamise, rikkumise ega salvestamatajäämise eest. Seetõttu peaksite looma kõigist Envoice’i toodetesse sisestatavatest kliendiandmetest varukoopiad.

8. Üldine

8.1 Poolte suhe

Pooled jäävad sõltumatuteks lepingupoolteks. Käesolevate tingimustega ei looda kliendi ja tarnija vahel esindussuhet, partnerlust, ühisettevõtet, usalduslepingut ega muud ühendust ning klient ei tohi väita vastupidist ei sõnaselgelt ega kaudselt ega jätta muljet sellisest suhtest. Nende tingimuste mõistes puuduvad kolmandad soodustatud isikud.

8.2 Kogu leping

Envoice’i ja teie kui kliendi vahel pole Envoice’i toodete asjus muid kokkuleppeid ega lepinguid peale käesolevate tingimuste ning käesolevad tingimused on ülimuslikud kõikvõimalike teie ja Envoice’i vaheliste Envoice’i tooteid puudutavate varasemate suuliste ja kirjalike kokkulepete ja lepingute suhtes ning asendavad need.

8.3 Intellektuaalomand

Tarkvara, Envoice’i toodete, Envoice’i materjalide, Envoice’i kaubanimede ja kaubamärkide ning nende osade ja elementide ainuomanikuks ja -valdajaks on Envoice ning tema kolmandatest osapooltest teenuseosutajad ja hostimispartnerid.

Envoice’i materjalid on kaitstud autoriõiguse, disainilahenduste õiguse, patendiõiguse ja kaubamärgiõiguse seaduste, rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingutega ning muude asjaomaste intellektuaalomandiõiguse ja asjaõiguse normidega. Envoice’i toodete, Envoice’i materjalide, Envoice’i kaubanimede ja kaubamärkide ning nende osade ja elementide kõik õigused jäävad Envoice’ile või tema asjaomasele sidusettevõttele või litsentsiandjale. Envoice’i tooteid, Envoice’i materjale ning nende osi või elemente kasutades ei omanda te nende omandi- ega intellektuaalomandiõigusi.

Envoice’i materjalide kommerts- või reklaamieesmärgil levitamine, avaldamine või kasutamine eelneva sõnaselge kirjaliku loata on rangelt keelatud.

8.4 Kaubamärgiteatis

„Envoice“ ja Envoice’i logo on Envoice’i kaubamärgid.

8.5 Tingimuste muutmine

Envoice’il on õigus oma äranägemise järgi Envoice’i tooteid muuta, tagasi võtta, nende pakkumine lõpetada või käesolevaid tingimusi muuta, teavitades võimalusel sellest vähemalt 1 kuu ette. Kui tingimusi muudame, postitame muudatused oma veebilehel või teavitame teid muudatustest. Samuti uuendame tingimuste alguses märgitud veebilehe või rakenduse viimati uuendamise kuupäeva. Kui jätkate tarkvara kasutamist pärast seda, kui oleme oma veebilehel või tarkvaras muudatuse postitanud või teid muudatusest teavitanud, kinnitate, et olete muudetud tingimustega nõustunud. Kui muudetud kasutustingimused ei ole teile vastuvõetavad, saate tellimuse lõpetada.

Envoice’i toodete teatud osade kohta võidakse praegu või tulevikus veebilehele erinevad tingimused postitada või võidakse teilt küsida lisatingimustega nõustumist. Envoice võib oma äranägemise järgi teha teile kättesaadavaks kõrgema kvaliteediga või muid tooteid, tarkvara või teenuseid, millele kehtivad erinevad tingimused ja kitsamad litsentsid kui käesolevaga sätestatud. Kui selliste tingimuste ja Envoice’i toodete mingi osa kohta esitatud tingimuste vahel esineb vastuolusid, lähtutakse Envoice’i toodete osa kasutamisel või sellele juurde pääsemisel selle kohta esitatud tingimustest.

8.6 Konfidentsiaalsus

Pooled kinnitavad üksteisele, et ei avalda ühelegi isikule konfidentsiaalset teavet, kui see ei ole käesolevate tingimuste ja konfidentsiaalsusklausliga lubatud.

Klient kinnitab, et peab Envoice’i poolt rakendatavaid meetmeid kliendi poolt Envoice’ile avaldatud konfidentsiaalsete andmete kaitsmisel piisavaks. Avaldamine, mis ei ole otseselt seotud Envoice’i tegevuse või tegevusetusega, st ei ole seotud tarkvara ja Envoice’i toodete ning nende häiretega, tähendab, et Envoice ei vastuta sellise avaldamise eest ning et Envoice’il ei ole sellise avaldamisega seoses tõendamiskohustust.

Pooltel on õigus avaldada teise poole konfidentsiaalseid andmeid:

 • oma töötajatele, ametnikele, esindajatele, teenusepakkujatele, alltöövõtjatele või konsultantidele, kes peavad selliseid andmeid teadma poole käesolevatest tingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks, tingimusel, et andmete saajaid teavitatakse andmete konfidentsiaalsusest ja nad nõustuvad täitma mõistlikke kohustusi selliste konfidentsiaalsete andmete kaitsmiseks;
 • kui seda nõuab seadus, pädev kohus või valitsus- või reguleeriv organ; või
 • see on ette nähtud privaatsuspoliitikas.

Kumbki pool ei kasuta teise poole konfidentsiaalset teavet muudel kui ainult käesolevates tingimustes toodud eesmärkidel.

8.7 Hüvitamine

Nõustute Envoice’ile hüvitama kõik nõuded, kulud ja kahjud, mis tulenevad teiepoolsest tingimuste rikkumisest. Selline hüvitis hõlmab kõiki kulusid seoses teie poolt käesolevate tingimuste alusel maksmisele kuuluvate, kuid maksmata jäänud tasude sissenõudmisega.

8.8 Vääramatu jõud

Envoice ei vastuta tõrke ega viivituse eest, mis tuleneb valitsuse tegevusest, tulekahjust, üleujutusest, vastuhakust, elektrikatkestusest, mässust, terrorismiaktist või küberterrorismist või küberrünnakust, mis täielikult või osaliselt mõjutab Envoice’i ja Envoice’i tooteid, sõjast, plahvatusest, embargost, streigist,